หน้าแรก

ผู้ป่วยใน ปี 2565
รายคน
11,342
เบาหวานปีงบ 2565
รายคน
7,439
ความดันโลหิตสูง ปี 2565 (รายคน)
15,053
วัณโรค ปี 2565
รายคน
47
ผู้ป่วยนอกปี 2565
รายคน
20,828

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน) ที่มารับบริการรายปี ข้อมูล 10 ปีที่ผ่าน

จำนวนผู้ป่วยใน (คน) แยกรายปี ข้อมูล 10 ปีที่ผ่าน